AANVRAAG VOOROVERLEG / CONCEPTAANVRAAG / SCHETSPLAN (WELSTAND/BESTEMMINGSPLAN):

Voordat we de definitieve bouwaanvraag indienen, kunnen we de gemeente vragen het bouwplan eerst te toetsen op de criteria van welstand en de regelgeving van het betreffende bestemmingsplan, via een vooroverleg / conceptaanvraag / schetsplan.

De welstandscommissie kijkt naar de esthetica van de bouwplannen. Hierbij wordt bepaald of het past in het straatbeeld of voldoet aan het voorgeschreven beeldkwaliteitsplan. De welstandscommissie vergadert normaliter één keer in de 2 á 3 weken , maar dit is per gemeente verschillend.

Wat betreft de toetsing van het bestemmingsplan, wordt het plan bekeken of het voldoet aan de eisen en regelgeving van het betreffende bestemmingsplan. Elke vierkante meter in Nederland heeft een bestemming, waarmee het gelinkt is met een bepaalde regelgeving in het bestemmingsplan. Deze regelgeving gaat met name over afmetingen / bestemming / afstanden etc.

De gemeente brengt na beide toetsingen een advies uit. Is deze negatief, dan dient het bouwplan te worden aangepast. Mocht de gemeente positief antwoorden, dan wordt er verzocht om een definitieve aanvraag omgevingsvergunning in te dienen.

De indieningvereisten voor een vooroverleg/conceptaanvraag kan HBT geheel voor u verzorgen;

 • Inmeten bestaande bebouwing (indien geen goede bouwtekeningen aanwezig zijn) >> verbouw / renovatie
 • Bestaande bebouwing (na inmeting) digitaliseren  >> verbouw / renovatie
 • Foto’s toevoegen van de bestaande bebouwing – perceel
 • Ontwerptekeningen (incl. kadastrale situatie / renvooi)
 • Digitaal formulier via het Omgevingsloket (OLO) of via een opgesteld formulier van de betreffende gemeente

 

DEFINITIEVE AANVRAAG OMGEVINGS-(BOUW)VERGUNNING:
Na een positief antwoord van de gemeente betreffende het vooroverleg / conceptaanvraag / schetsplan, wordt er gevraagd om de definitieve aanvraag omgevingsvergunning in te dienen. Eigenlijk bedoelen ze hiermee dat ze het bouwplan constructief en bouwfysisch uitgewerkt willen zien. De beslissing over de aanvraag van een omgevingsvergunning duurt acht weken (reguliere procedure) of 26 weken (uitgebreide procedure) na het indienen van de aanvraag. De gemeente kan deze procedure één keer met zes weken verlengen, hiervoor dient wel een geldige reden te zijn!

De indieningvereisten voor een definitieve aanvraag omgevings-(bouw)vergunning kan HBT geheel voor u verzorgen;

 • Naast de gegevens die reeds bij de gemeente zijn voorgelegd bij het vooroverleg / conceptaanvraag / schetsplan;
 • Constructie berekeningen (eventueel sondering indien nodig)
 • Bestektekeningen >> uitwerking constructies die volgen uit de berekeningen
 • Detailtekeningen van de bouwkundige knooppunten
 • Rioleringsplan
 • Bouwbesluit berekeningen >> bepaling verblijfsgebieden / ventilatie / daglicht
 • Bouwbesluit tekeningen >> uitwerking verwerken op tekening die volgen uit de berekeningen
 • EPC-berekening >> Energie Prestatie Coefficient (vooralsnog 4,0 en alleen benodigd bij nieuwbouw of uitbreiding +100m2)
 • MPG-berekening >> Milieu Prestatie Gebouwen (vooralsnog 1,0 en alleen benodigd bij nieuwbouw of uitbreiding +100m2)
 • Formulier onderhoud & veiligheid

Naast deze indieningsvereisten zijn er vele andere gegevens die de gemeente kan eisen die te maken hebben met de betreffende bouwplannen, namelijk:

 • Melding activiteiten besluit (nieuwbouw bedrijven / uitbreidingen bedrijven / etc.)
 • Inritvergunning
 • Sloopmelding
 • Etc.

Ook dit kunnen wij, als HBT, voor u verzorgen!!