BOUWBESLUIT BEREKENINGEN:

Vragen we een omgevings-(bouw)vergunning aan voor het uitbreiden van uw woonruimte / nieuwbouw woningen / kantoren / etc., dan moeten er bouwbesluit berekeningen/tekeningen worden gemaakt, waarmee de aanvrager aantoont dat het plan voldoet aan het huidige Bouwbesluit. Deze berekeningen gaan onder meer over verblijfsgebieden, ventilatie en daglicht. Het maken van deze berekeningen kan HBT geheel voor u verzorgen!

Verblijfsgebieden:
Verblijfsgebieden zijn bijvoorbeeld woonkamer / keuken / slaapkamer / kantoor / etc. Deze ruimten zijn belangrijk in een woning omdat personen in deze ruimten meerdere uren per dag verblijven. Van deze verblijfsgebieden worden de gebruiksoppervlakte berekend. Vanuit deze gegevens kan wederom de ventilatie en daglicht worden berekent.

Ventilatieberekening:
Ventilatie of luchtverversing is het vervangen van de lucht in een ruimte door zuivere lucht. Ventilatie is noodzakelijk voor een gezond binnenklimaat in ruimten waar mens of dier verblijven. Verder wordt er gekeken naar de spuiventilatie. Spuiventilatie is niet hetzelfde als bovengenoemde ventilatie, maar heeft ten doel in korte tijd sterk verontreinigde binnenlucht af te voeren of te spuien. Dit kan worden bereikt door ramen en/of deuren tegen elkaar open te zetten.

Daglichtberekening:
Een gebouw moet zo ontworpen zijn, dat er voldoende daglichttoetreding kan plaatsvinden. Mensen hebben daglicht nodig om zich fit en vitaal te voelen. Een tekort aan daglicht kan vermoeidheid, depressies en futloosheid veroorzaken.

 

BOUWBESLUIT TEKENINGEN:

De bouwbesluit berekeningen moeten ook in bouwkundige tekeningen worden verwerkt, genaamd bouwbesluit tekeningen. In deze tekeningen worden de gebruiksfuncties, oppervlakken en verblijfsgebieden verduidelijkt. Tevens wordt de plaatsing van ventilatieroosters/ventielen en rookmelders aangegeven.

 

EPC-BEREKENING:

Nieuwe gebouwen/woningen moeten aan bepaalde eisen voldoen op het gebied van energiezuinigheid. Dit wordt uitgedrukt in de EPC (energieprestatiecoëfficient). Hoe lager de EPC, hoe zuiniger het gebouw. De EPC/EPN is sinds 1995 een verplicht instrument van het Nederlandse klimaatbeleid. Door energiebesparing en toepassing van duurzame energie wordt het gebruik van fossiele brandstoffen beperkt. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de vermindering van de CO2-uitstoot, dus klimaatverbetering. De EPC-waarde staat momenteel op maximaal 4,0!

 

MPG-BEREKENING:

De Milieu Prestatieberekening voor Gebouwen (MPG) berekent de milieubelasting van de in een gebouw toegepaste materialen. Het Bouwbesluit 2012 stelt deze berekening verplicht voor nieuwbouwwoningen, woongebouwen en kantoren met een oppervlakte vanaf 100 m2. Alle milieubelasting, vanaf de winning van de grondstoffen tot aan de sloop en afvalverwerking, wordt bepaald. Kortom: de gehele levenscyclus van een gebouw wordt in de berekening meegenomen. De MPG berekening is opgebouwd uit een vijftal thema’s, te weten: Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit, Toekomstwaarde.